Regulamin serwisu UrodzonyMowca.pl


I. Informacje ogólne:

1.1. Aktualny regulamin serwisu znajduje się na stronie http://urodzonymowca.pl/regulamin/. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2015

1.2. Każda osoba może przeglądać zasoby serwisu, lecz z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W wypadku braku akceptacji tych postanowień, osoba taka powinna powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a właściciel Serwisu ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

1.3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ponadto Użytkownikiem może zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

1.4. Serwis świadczy usługi polegające na udostępnianiu dostępu do materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki wystąpień publicznych umiejętności miękkich i komunikacji międzyludzkiej, na domenie http://urodzonymowca.pl/, oraz wysyłanych na adres e-mail podany przez Użytkownika, zarówno płatnych jak i bezpłatnych.


II. Wymagania techniczne:

2.1. Do korzystania z usług konieczne jest użycie komputera klasy PC lub podobnego podłączonego do sieci Internet, przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer, z włączoną opcją akceptacji plików cookies, wraz z zainstalowanymi aplikacjami umożliwiającymi odczytywanie plików Adobe PDF i odtwarzanie materiałów wideo, oraz posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.


III. Zamówienie:

3.1. Przedmiotem zakupu są materiały edukacyjne w formie elektronicznej.

3.2 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Dotpay.pl

3.3. Po zaksięgowaniu płatności dokonanej poprzez system Dotpay.pl, na adres email podany przy zakupie, automatycznie wysyłany jest link z danymi umożliwiającymi uzyskanie dostępu do materiałów w wersji elektronicznej.

3.4. Materiały dostępne są w sposób stały na domenie http://urodzonymowca.pl/.

3.5. Jeżeli materiały miałby przestać być dostępne na domenie http://urodzonymowca.pl/ właściciel serwisu umożliwi Użytkownikowi pobranie materiałów na dysk z 30 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając informację o tym na podany przez Użytkownika przy zakupie adres e-mail.

3.6. Jeżeli towar okaże się być niezgodny z oczekiwaniami Użytkownika, może on zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od daty zakupu, wysyłając e-mail na adres ask [@] dominiklipinski.com z adresu e-mail który był podany podczas zakupu i podając swoje dane (imię i adres e-mail podane podczas zakupu) oraz datę zakupu.

3.7. Ceny materiałów dostępnych w serwisie mogą się zmieniać, jak również różnić się w zależności od wersji, oraz prowadzonych aktualnie akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.


IV. Prawa autorskie

4.1. Wszelkie treści w postaci materiałów audiowizualnych czy tekstów opublikowane na stronach serwisu UrodzonyMowca.pl oraz wysyłane do Użytkownika poprze e-mail podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r.

4.2. Użytkownik może użytkować materiały dostępne w serwisie zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania plików. Niedozwolone jest również dystrybuowanie plików, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, o ile nie uzyskano zgody właściciela serwisu.


V. Dane osobowe

5.1. Użytkownik podając swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mailowy) osobowe właścicielowi serwisu UrodzonyMowca.pl wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

5.2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) właściciel serwisu UrodzonyMowca.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji z Użytkownikiem.


VI. Polityka plików cookies

6.1. Serwis UrodzonyMowca.pl korzysta z cookies – małych plików tekstowych, które umieszczane są w Twoim komputerze w celu usprawnienia nawigacji po serwisie. Ponadto cookie wykorzystywane są do anonimowego śledzenia odwiedzin serwisu, przez aplikacje firm zewnętrznych, takich jak Google Analytics.

6.2. Cookie z których korzysta ten serwis mają na celu poprawę nawigacji po serwisie, aby np. nie wyświetlać tej samej informacji wiele razy, oraz przekierowywać użytkownika na strony odpowiadające jego preferencjom. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć obsługę plików cookies na tej stronie, korzystając z Twojej przeglądarki.


VII. Postanowienia końcowe.

7.1. Właściciel Serwisu dołożył wszelkich starań by informacje udostępniane w Serwisie były rzetelne, ale wyłącza wszelką odpowiedzialność za ich stosowanie oraz ewentualne szkody w wyniku tego powstałe. Wszelkie przedstawione w Serwisie informacje są wyłącznie opiniami właściciela Serwisu. Użytkownik powinien samodzielnie i szczegółowo przeanalizować wszelkie wskazówki i możliwość ich zastosowania w swojej szczególnej sytuacji

7.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem usług przez serwis UrodzonyMowca.pl dla Użytkownika będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, kwestie sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby właściciela serwisu.

7.3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela serwisu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://urodzonymowca.pl/regulamin/ zmienionego regulaminu.

7.4. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

7.5 Żadne z postanowień tego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem właściciel deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

7.6. Właścicielem serwisu jest: Dominik Lipiński, telefon: +48 793 144 117, e-mail: ask [@] dominiklipinski.com
Informacje:

Prawa autorskie zastrzeżone ©.

Polityka Prywatności

Regulamin

Cookies

Kontakt:

Dominik Lipiński

+48 793 144 117

ask@dominiklipinski.com